REGULAMIN WEBINARIÓW

ORGANIZUJĄCY WEBINARIA

Webinaria organizuje MOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 35-37.

WEBINARIA

MOL organizuje webinaria w zakresie i terminach szczegółowo opisanych na stronie http://u.mol.pl/index.php?mol=szkolenia.

Webinarium to transmisja treści mająca na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy lub korzystania z systemów oferowanych przez MOL, prowadzona przez Internet.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenie uczestnictwa w webinarium należy przesłać do MOL, korzystając z formularza online umieszczonego na stronie http://u.mol.pl/index.php?mol=szkolenia.

Organizator webinarium zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w webinarium bez podania przyczyny.

ZMIANY TERMINU WEBINARIUM

W przypadku odwołania webinarium MOL zorganizuje webinarium w innym wskazanym przez siebie terminie. MOL zastrzega sobie prawo do zmiany programu webinarium.

WARUNKI PŁATNOŚCI/WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w webinarium jest płatny zgodnie z opłatami zamieszczonymi na stronie http://u.mol.pl/index.php?mol=szkolenia. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji oraz otrzymanie zaproszenia na webinarium. Opłata za webinarium uiszczana jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez MOL (faktura płatna przelewem w ciągu 14 dni).

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w wybranym przez siebie webinarium na 3 dni przed planowaną datą webinarium. W takim przypadku faktura za szkolenie nie zostanie wystawiona.

WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z webinariów należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową.

Korzystanie z webinarium może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Flash oraz akceptacji cookies.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

MOL nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu webinarium nie leżące po stronie MOL lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

MOL posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i wykorzystywanych w trakcie webinarium. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody MOL.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników seminariów będą przetwarzane przez MOL w celu świadczenia usług w obrębie webinarium. Administratorem danych osobowych jest MOL. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem webinarium.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mol@mol.com.pl lub listownie na adres: MOL Sp. z o.o., ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia.